Ochrona środowiska

Na jakich aktach prawnych się opieramy?
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2016 poz. 1803 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 wraz z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 wraz z późniejszymi zmianami).
Nasz numer rejestrowy na fakturach

VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o., w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań oraz baterii i akumulatorów, jest zobowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach (art. 12 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Nasz numer rejestrowy w BDO to 000008763.

 

Co warto wiedzieć o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Do elektroodpadów, czyli odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zalicza się:

 • elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego;
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny;
 • sprzęt audiowizualny;
 • sprzęt oświetleniowy;
 • sprzęt medyczny;
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia pomiarowe;
 • automaty, czujniki itp.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 nr 1688 poz. 1688) nie wolno wyrzucać elektroodpadów łącznie z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektroodpadami są uregulowane w przepisach krajowych i unijnych.

Warto pamiętać, że na sprzętach elektronicznych i elektrycznych umieszczane jest specjalne oznaczenie - „przekreślony kosz na odpady” (poniżej), który informuje o zakazie wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Oznacza to, że zużyty sprzęt należy zbierać selektywnie.

 

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Pamiętajmy, że gospodarstwa domowe pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbiórki, by zapewnić jego prawidłowe zagospodarowanie. Inaczej elektroodpady stają się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt i wpływają na zmiany w środowisku naturalnym. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik ma możliwość oddania zużytego sprzętu  do:

 • Lokalnych punktów zbierania zużytego sprzętu. Informacje na temat adresów tych punktów, można znaleźć m.in. na stronach internetowych każdej gminy.
 • Bezpośrednio do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.
 • Miejscach sprzedaży podobnego sprzętu. Punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej jest zobowiązany do odbioru zużytego sprzętu w systemie 1 za 1 – czyli przy zakupie nowego urządzenia, stare można oddać w sklepie, pod warunkiem, że urządzenie jest tego samego rodzaju.
 • W sklepach o powierzchni powyżej 400 m² można bez konieczności kupowania nowego urządzenia, pozostawić sprzęt, którego wymiary nie przekraczają 25 cm.

Jeśli sprzęt zawiera baterie, należy pamiętać, że baterie powinny osobno zostać wyrzucone do specjalnego pojemnika, zgodnie z opisem poniżej. W ten oto sposób każdy z nas, może uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, że prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Informacje dotyczące odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zakupionego bezpośrednio w VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. znajdują się poniżej.

 

Jak postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami?

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora należy wrzucić je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „zużyte baterie” lub oddać do jednego z punktów selektywnej zbiórki.

Zużyte baterie i akumulatory należy oddzielić od odpadów komunalnych, gdyż mogą to być odpady niebezpieczne. Trzeba odpowiednio je segregować już w domu. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki baterii ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W skład baterii wchodzą szkodliwe związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci (powodują wiele chorób, m.in. nowotworowych). Baterie wyrzucone do pojemnika z innymi odpadami, wydzielają toksyczne związki bezpośrednio do gleby, które w następstwie przenikają do wód gruntowych.

Informacje dotyczące odbioru zużytych baterii i akumulatorów przez VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. znajdują się poniżej.

 

Odbiór zużytego sprzętu i baterii

Dystrybutor jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. nie prowadzi punktu sprzedaży detalicznej tak więc VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o., dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu. VECTOR TECH SOLUTIONS obowiązki swoje realizuje zgodnie z Art. 11 ustawy poprzez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - firmę Biosystem Elektrorecykling S.A.

* VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. nie jest jednostką handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży (w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynoszącej co najmniej 400 m2 i przewidzianej do sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Dlatego też, VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. nie jest więc zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w siedzibie firmy, lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów tego sprzętu nie przekracza 25 cm.

 

Koszty gospodarowania odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE, od 14.02.2011 r. firma VECTOR TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. nie ma obowiązku przedstawiania kosztów gospodarowania odpadami klientom.