Ogólne Warunki Sprzedaży

VECTOR TECH SOLUTIONS DLA ODBIORCÓW KRAJOWYCH

Wersja z dnia 22 kwietnia 2024r.
1. DEFINICJE

Występujący w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży termin:

1.1. Dni Robocze – oznaczają dni w okresie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy przypadających w tym okresie;

1.2.  Kupujący – oznacza przedsiębiorcę, który nabywa od Sprzedawcy Towar w ramach swojej działalności gospodarczej, wskazując jako miejsce dostawy Towarów miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1.3.  Okres Gwarancyjny – oznacza okres gwarancji na Towary stanowiące sprzęt lub urządzenia;

1.4.  OWS – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży VECTOR TECH SOLUTIONS dla odbiorców krajowych;

1.5.  Producent – oznacza producenta Towarów

1.6.  RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016),

1.7.  Siła Wyższa – oznacza zdarzenie pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, dotyczące w szczególności Sprzedawcy, jego podwykonawców lub Producentów uniemożliwiające należytą realizację Umowy. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją w szczególności, lecz nie wyłącznie, mające negatywny wpływ na możliwość realizacji przez Sprzedawcę jego obowiązków wynikających z umowy: wojnę, działalność terrorystyczną, pożar, powódź, wybuch, zamieszki lub strajki, akt prawa powszechnie obowiązującego lub indywidualne akty prawne skierowane do Sprzedawcy, działania faktyczne lub prawne organów administracji publicznej lub samorządowej, wstrzymanie, opóźnienie lub cofnięcie zezwolenia dotyczącego możliwości eksportu lub importu lub innej licencji koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.

1.8.  Sprzedawca – oznacza VECTOR TECH SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Krzemowa 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589935, NIP: 9581671366, BDO: 000008763, kapitał zakładowy 2.480.000,00 PLN;

1.9.  Strony – oznacza Kupującego oraz Sprzedawcę;

1.10.  Towar – oznacza sprzęt lub urządzenia, nośniki z oprogramowaniem oraz licencje sprzedawane przez Sprzedawcę;

1.11.  Umowa – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym na skutek: (1) akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego lub (2) przy użyciu formularza umowy zaproponowanego przez Sprzedawcę;

1.12.  Użytkownik Końcowy – oznacza osobę, która nabywa Towar na własne potrzeby biznesowe, a nie w celu dalszej odsprzedaży; Użytkownikiem Końcowym jest Kupujący lub osoba, która nabyła Towar od Kupującego na własne potrzeby biznesowe po udzieleniu przez Sprzedawcę zgody na taką odsprzedaż;

1.13.  Zamówienie – oznacza zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli (ofertę) nabycia Towaru złożone pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poprzez e-mail, przez Kupującego lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Kupującego w tym zakresie, skierowane do Sprzedawcy. Wyjątkowo dopuszczalne jest złożenie Zamówienia ustnie, w szczególności jeśli taka forma składania Zamówień była używana we wcześniejszych stosunkach handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 

2. Zakres stosowania

2.1.  O ile Strony nie postanowią inaczej, OWS stosuje się do wszystkich Umów.

2.2.  Zawierając Umowę, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z OWS i akceptuje ich treść w całości. Wszelkie ogólne warunki zamówień lub inne regulacje Kupującego, w tym postanowienia dodatkowe lub odmienne w stosunku do OWS zamieszczone na Zamówieniu, nie wiążą Stron w zakresie w jakim nie pokrywają się z postanowieniami niniejszych OWS, chyba że zostaną wprost potwierdzone przez Sprzedawcę w Umowie.

2.3.  W razie rozbieżności pomiędzy treścią formularza Umowy albo treścią Zamówienia a treścią OWS pierwszeństwo mają postanowienia odpowiednio formularza Umowy albo Zamówienia.

2.4.  Zamówienie wiąże Kupującego od momentu jego otrzymania przez Sprzedawcę oraz wiąże Sprzedawcę jedynie w przypadku jego potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowienia 3.2.1.

 

3. Ogólne warunki dostawy

3.1.  Sprzedawca określa czas realizacji Zamówienia po złożeniu Zamówienia. Informacje o przeciętnym czasie dostępności Towaru mogą być udzielone w odpowiedzi na zapytanie Kupującego.

3.2. Czas realizacji Zamówienia zostanie podany Kupującemu w następującym trybie:

3.2.1.  dla Zamówień z czasem realizacji nie przekraczającym 24 godzin od złożenia Zamówienia – wyłącznie poprzez przystąpienie do realizacji Zamówienia oraz wystawienie faktury VAT;

3.2.2. dla Zamówień z czasem realizacji przekraczającym 24 godziny od złożenia Zamówienia – poprzez potwierdzenie pisemne, poprzez faks lub wiadomość email.

Sprzedawca dołoży wszelkich gospodarczo uzasadnionych starań, aby dostarczyć Towary do Kupującego we wskazanym czasie realizacji Zamówienia, jednakże w maksymalnym zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, wyłącza swoją odpowiedzialność za niedochowanie tego terminu.

3.3.  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia z zastrzeżeniami lub uzupełnione w sposób nie naruszający istotnych warunków Zamówienia uważa się za akceptację z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień zawartych w potwierdzeniu.

3.4.  Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia Towaru oraz faktury VAT, jak również do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów przewozowych.

3.5.  Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń Kupujący powinien:

3.5.1.  odnotować ten fakt w liście przewozowym załączonym do przesyłki przed jego podpisaniem,

3.5.2.  sporządzić protokół niezgodności podpisany przez Kupującego oraz przewoźnika lub spedytora,

3.5.3.  w ciągu 48 godzin od daty otrzymania Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem wiadomości email: orders@vectortechsolutions.com oraz przekazać następujące informacje:

  • nazwę/imię i nazwisko oraz adres Kupującego,
  • tytuł reklamacji,
  • wartość przedmiotowego Towaru oraz podstawę jego określenia,
  • numer i datę faktury VAT oraz
  • kopię protokołu niezgodności podpisanego wraz z przewoźnikiem lub spedytorem.

Brak zawiadomienia zgodnie z wymogami postanowień 3.5 jest równoznaczny z przyjęciem Towaru bez zastrzeżeń.

3.6.  Żadne prawa ani obowiązki Kupującego wynikające z zawartej Umowy lub złożonego Zamówienia nie podlegają cesji, ani nie mogą być w jakikolwiek inny sposób przeniesione na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

3.7.  Posiadanie oraz ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego zgodnie z regułą FCA, Gdynia, ul. Krzemowa 6, Polska (Incoterms 2020).

3.8.  Uszkodzony lub niezgodny z Umową Towar może być zwrócony na warunkach określonych w niniejszych OWS wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, musi być kompletny oraz nie może nosić oznak używania. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do oprogramowania.

3.9.  Obowiązek przeprowadzenia ostatecznej inspekcji Towaru poprzedzającej instalację spoczywa na Kupującym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można było uniknąć lub ograniczyć w przypadku przeprowadzenia prawidłowej inspekcji.

3.10. Odmowa lub opóźnienie w odbiorze Towaru pozostają bez wpływu na wystawienie faktury VAT oraz warunki płatności.

3.11.  Wysyłki Towaru dokonywane są w Dni Robocze:

3.11.1.  do godziny 12:00 – w przypadku palet;
3.11.2. do godziny 14:00 – w przypadku paczek.

3.12.  O ile Strony nie uzgodniły inaczej, faktura VAT wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.
3.13.  Na zasadzie wyjątku od zasadniczego trybu dostawy opisanego powyżej, Kupujący może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem działającego na jego rzecz spedytora lub przewoźnika w Dni Robocze w godzinach od 8:30 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Realizacji Sprzedaży Sprzedawcy: sales@vectortechsolutions.net.
3.14.  Kupujący uzyskuje prawo własności Towaru w momencie zapłaty pełnej ceny sprzedaży za Towar.

 

4. Ceny oraz warunki płatności

4.1.  Cennik oraz informacje o warunkach handlowych Sprzedawcy składane są na piśmie lub w formie elektronicznej i obowiązują przez okres w nich wskazany. W braku wskazania innego okresu warunki te wiążą Sprzedawcę 14 dni.

4.2.  Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić przed dniem wydania Towaru albo, jeśli Strony tak postanowią, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Strony dłuższego terminu płatności. Płatność za Towary nie będzie dokonywana przez Kupującego w formule split payment, chyba że wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.3.  Koszty dostawy powiększają kwotę należną tytułem ceny sprzedaży i ujęte są jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

4.4.  Cena powinna zostać zapłacona bez pomniejszeń lub innych potrąceń, a jeśli jakiekolwiek przepisy podatkowe nakazują Kupującemu pobranie danin publicznoprawnych, Kupujący winien przedstawić Sprzedawcy dowód ich pobrania lub przekazania, co nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty całej kwoty.

4.5.  Jeżeli Strony nie postanowiły wyraźnie inaczej ceny podane w cenniku oraz w Umowie stanowią wartość netto, do której zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4.6. Ceny wyrażone w walucie obcej ulegają przeliczeniu na PLN wg pierwszego dostępnego kursu tabeli sprzedaży dewiz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego wystawienie faktury lub płatność w walucie obcej.

4.7. Ceny, ilości oraz terminy dostaw wskazane w ofertach Sprzedawcy zostały potwierdzone z Producentem według stanu na dzień złożenia Oferty. Jednakże, z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe, które pozostają poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności trudności z dostępnością komponentów, komplikacje w obszarze logistyki, wysoka inflacja oraz wysoka zmienność kursów walut, będące m.in. skutkiem pandemii Covid-19 oraz wojny na Ukrainie, a które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji przedmiotu Oferty Sprzedawcy, nie jest wykluczona sytuacja, iż warunki takiej Oferty ulegną zmianie po dacie złożenia Oferty, także w odniesieniu do Zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę. W razie wystąpienia takich okoliczności Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o nich Kupującego wskazując przyczynę wystąpienia danej okoliczności oraz proponując rozwiązanie dostępne w dacie poinformowania o danej okoliczności zmierzające do zapewnienia Kupującemu Towarów w ilości, cenie oraz dacie jak najbardziej zbliżonych do wskazanych ofercie Sprzedawcy lub Zamówieniu. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje rozwiązania zaproponowanego przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem modyfikacji rozwiązania uzgodnionych w toku rozmów ze Sprzedawcą) Oferta Sprzedawcy lub Zamówienie, uznane będzie za niewiążące w części objętej informacją o danej okoliczności uniemożliwiającej realizację zobowiązania dostawy Towarów wynikającego z oferty Sprzedawcy lub Zamówienia, a złożone na podstawie Oferty Zamówienia zostaną anulowane w odpowiedniej części, bez ponoszenia przez Sprzedawcę negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Jeżeli Kupujący zaakceptuje zaproponowane zmiany złożone Zamówienia zostaną zmodyfikowane zgodnie z propozycją Sprzedawcy. Uprawnienie do anulowania Zamówienia przysługuje Sprzedawcy do daty realizacji Zamówienia, wynikającej z jego treści.

5. Gwarancja

5.1.  Okres Gwarancyjny wskazany jest w Umowie. W przypadku braku wskazania takiego okresu, Okres Gwarancyjny wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury VAT lub wydania Towaru – w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza. W przypadku Towarów używanych, jeżeli Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, Kupującemu przysługuje wyłącznie gwarancja rozruchowa, tzn. w ciągu 5 dni od daty odbioru Towaru Klient może zgłosić stwierdzone wady, a w braku zgłoszenia wad w tym terminie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji wygasa.

5.2.  Gwarancja obejmuje wyłącznie wady Towarów spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi ujawnionymi w Okresie Gwarancyjnym.

5.3.  Towar może zostać uznany za wadliwy, jeśli nie ma właściwości lub nie jest użyteczny dla celów: (i) określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych, innych podobnych dokumentach udostępnionych przez Sprzedawcę lub (ii) wynikających z przeznaczenia Towaru, a wada taka istniała w dniu wydania Towaru przez Sprzedawcę.

5.4.  Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu. W przypadku baterii lub akumulatorów za naturalne zużycie uznaje się spadek pojemności o 20% w ciągu dwóch pierwszych lat użytkowania baterii lub akumulatorów oraz spadek o 10% w każdym kolejnym roku użytkowania, chyba że dokumentacja Produktu przewiduje szybszy spadek pojemości niż opisany powyżej.

5.5.  Gwarancja nie obejmuje akcesoriów dołączonych do Towaru. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji ani rękojmi na oprogramowanie. Jedyną gwarancją udzielaną na oprogramowanie jest gwarancja Producenta na warunkach przez niego określonych (o ile Producent takiej gwarancji udziela). Gwarancja na oprogramowanie stanowiące integralną część urządzenia (firmware) obejmuje uprawnienie Kupującego do dostępu do aktualizacji (update) udostępnionych przez Producenta w Okresie Gwarancyjnym na urządzenie (o ile Producent udostępnia takie aktualizacje w Okresie Gwarancyjnym). Gwarancja Sprzedawcy obejmuje wyłącznie wady nośnika, na którym dokonano zapisu oprogramowania, jeśli został wydany przez Sprzedawcę wraz z Towarem.

5.6.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub nieprawidłowe odtwarzanie oprogramowania lub danych znajdujących się w Towarze lub urządzeniach z nim współpracujących.

5.7.  Wady Towaru ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie wyłącznie przez serwis Sprzedawcy, mieszczący się w siedzibie Sprzedawcy: 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6, bez zbędnej zwłoki w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia wadliwego Towaru do serwisu Sprzedawcy. O każdym przypadku niemożliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zawiadomi Kupującego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin usunięcia wady.

5.8.  W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych należy zgłosić wadę do Serwisu:

5.8.1.  za pośrednictwem portalu VECTOR TECHSUPPORT: https://vectortechsolutions.com/techsupport/, lub

5.8.2.  za pośrednictwem e-mail serwis@vector.net wypełniając Dokument RMA – w razie niedostępności portalu, o którym mowa w pkt 5.8.1

5.9.  Zgłoszenie zostanie niezwłocznie zarejestrowane przez Sprzedawcę pod unikalnym numerem, a Kupujący otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia. O ile inaczej nie ustalono, Kupujący jest zobowiązany: (i) w terminie 7 dni kalendarzowych dostarczyć fizycznie Towar do serwisu Sprzedawcy wraz z wypełnionym dokumentem RMA za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę oraz na koszt Sprzedawcy, a także (ii) zapewnić, że dostarczony Towar posiada nienaruszone plomby z numerami seryjnymi Sprzedawcy lub Producenta oraz, że jest opakowane w sposób zapewniający jego nienaruszalność w czasie załadunku, transportu i rozładunku. Jeżeli Kupujący nie dostarczy Towaru w zastrzeżonym terminie zgłoszenie uznaje się za niebyłe.

5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ekspertyzy technicznej, naprawy, transportu (do i z serwisu Sprzedawcy), ubezpieczenia i należności celnych, gdy uszkodzenie nie było objęte niniejszą gwarancją lub Towar okaże się niewadliwy.

5.11.  Towar przesłany do serwisu Sprzedawcy z naruszeniem trybu określonego w postanowieniach 5.8. i 5.9 nie będzie przedmiotem świadczeń gwarancyjnych i zostanie odesłany do Kupującego na jego wyłączny koszt i ryzyko. W przypadku przesłania Towaru przez osobę nie będącą Kupującym zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.

5.12.  Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

5.12.1.  uszkodzeń mechanicznych Towarów, uszkodzeń Towarów powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, konfiguracji, użytkowania lub innych działań sprzecznych z dostarczoną instrukcją obsługi, warunkami technicznymi Towaru lub zwyczajowymi zasadami postępowania z Towarem danego rodzaju, w przypadku akumulatorów za niewłaściwą instalację uznaje się instalację, w wyniku której nie jest zachowany pomiędzy akumulatorami minimalny odstęp pomiędzy wynoszący 12,7 mm;

5.12.2.  uszkodzeń Towaru wynikłych z nieprawidłowego podłączania do niego innych urządzeń, w szczególności w sposób sprzeczny z instrukcją lub parametrami Towaru, a także takich uszkodzeń, których wynikły z wad (uszkodzeń, zakłóceń w pracy) urządzeń prawidłowo podłączonych do Towaru;

5.12.3.  uszkodzeń Towaru spowodowanych zdarzeniami losowymi, zalaniem, powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznych lub innymi klęskami żywiołowymi, wojną, nieprzewidzianymi wypadkami, niewłaściwym napięciem zasilania lub innymi czynnikami zewnętrznymi;

5.12.4.  Towaru, w który Kupujący lub inne osoby ingerowały w jakikolwiek sposób niedopuszczalny dla użytkownika urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, w tym przeprowadzały rekonfiguracje, naprawy, samowolne zmiany konstrukcyjne, przeróbki lub regulacje;

5.12.5.  Towaru ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami;

5.12.6.  czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt;

5.12.7.  wad powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych, a także innych niż zalecane przez Producenta lub Sprzedawcę, materiałów eksploatacyjnych;

5.12.8.  uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy Kupującego;

5.12.9.  wadliwego działania Towaru spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy programami zainstalowanymi na uszkodzonym Towarze lub na sprzęcie, z którym Towar w sposób stały współpracuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem;

5.12.10.  Towaru, w przedmiocie którego została zawarta umowa sprzedaży, zamiany lub inna umowa przenosząca własność Towaru z Kupującego na osoby trzecie.

5.12.11. uszkodzeń, które mogły zostać dostrzeżone w toku instalacji Towaru, a które nie zostały zgłoszone przed instalacją Towaru, w szczególności powodującą zakrycie Towaru.

5.13.  Realizacja świadczeń gwarancyjnych nastąpi poprzez naprawę Towaru lub poprzez częściową wymianę i naprawę lub wymianę Towaru, według wyboru Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego Towaru lub jego podzespołu na Towar wolny od wad, niekoniecznie identyczny, jeśli tylko gwarantuje ono normalną sprawność i funkcjonalność wynikającą z przeznaczenia Towaru. Wymieniony wadliwy Towary lub jego podzespół stają się własnością Sprzedawcy w chwili dostawy do serwisu Sprzedawcy. Koszt transportu naprawionego lub wymienionego Towaru ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem postanowień 10-5.12.

5.14.  W przypadku realizacji świadczeń gwarancyjnych, Okres Gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas od dnia prawidłowego dostarczenia Towaru do serwisu Sprzedawcy do dnia jego naprawy lub wymiany zgodnie z postanowieniem 5.13.

5.15.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5.16.  Sprzedawca nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Towar.

5.17.  Sprzedawca udziela wyłącznie gwarancji na warunkach wskazanych wyżej, wyłączając jednocześnie rękojmię z tytułu wszelkich wad fizycznych w Towarach.

5.18.  W razie nabycia przez Kupującego bezpośredniej gwarancji Producenta na Towar zakres gwarancji określa informacja o gwarancji dostępna na stronie internetowej Producenta. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z tymi informacjami.

 

6. Prawa własności intelektualnej

6.1.  Wszelkie prawa własności intelektualnej do Towarów przysługują Producentom lub innym podmiotom, będącym ich twórcami lub właścicielami.

6.2.  Kupującemu nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, modyfikowania, ingerowania, dekompilacji przebudowy lub odtwarzania konstrukcji Towarów, wzornictwa, oprogramowania lub dokumentacji, jak również nie może on zezwolić na dokonywanie takich czynności osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

6.3.  W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego rozdziału 6, Sprzedawcy będą przysługiwać wszelkie roszczenia w najszerszym, dopuszczalnym prawem zakresie.

6.4.  Szczegółowy zakres oraz treść licencji sprzedawanych przez Sprzedawcę dostępne są na stronie internetowej Producenta oprogramowania, do którego licencja się odnosi lub na nośniku, na którym dostarczone zostało dane oprogramowanie..

 

7. Poufność

7.1.  Informacjami Poufnymi w rozumieniu niniejszych OWS są wszelkie informacje pochodzące od sprzedawcy lub pozyskane przez Kupującego od innych osób w związku z wykonywaniem Umowy, w tym także w toku negocjacji zmierzających do jej zawarcia, a w szczególności, lecz nie wyłącznie, informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Sprzedawcy, jego kontrahentów, Sprzedawców, podwykonawców, konsultantów, właścicieli, pracowników lub usługodawców, podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Sprzedawca, produktów, procesów, wynalazków, oprogramowania, koncepcji sprzedażowych bądź marketingowych. Fakt zawarcia oraz treść Umowy również stanowią Informacje Poufne, chyba że z innych postanowień Umowy wynika zezwolenie na powoływanie się na nie określające zakres takiego zezwolenia.

7.2.  Informacje są poufne niezależnie od sposobu, formy, źródła i woli ich udostępnienia (ujawnienia, przekazania), a także niezależnie od tego, czy zostały określone jako poufne, jeżeli z ich treści, sposobu zabezpieczenia i przechowywania, zwyczajowo przyjętej wartości majątkowej lub gospodarczej, a także z przepisów prawa lub zwyczajów handlowych wynika ich poufny charakter.

7.3.  Nie stanowi Informacji Poufnych informacja, która:

7.3.1.  była w dacie zawarcia Umowy lub stała się po zawarciu Umowy powszechnie znana, w sposób inny niż naruszenie przez Stronę lub jakikolwiek inny podmiot zobowiązań do zachowania poufności wynikających z umów lub z przepisów prawa, o czym Strona wiedziała lub zasadnie mogła oczekiwać;

7.3.2.  była w posiadaniu Kupującego lub została opracowana przez niego niezależnie, jako wynik jego własnych wysiłków, co winno zostać udowodnione przez Kupującego;

7.3.3.  została zgodnie z prawem przekazana przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nie ujawnianiu.

7.4.  Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 53, poz. 1503 z późn. zm.) i podlegają również tam wskazanej ochronie.

7.5.  Udostępnienie (ujawnienie, przekazanie) Informacji Poufnych nie oznacza i nie powinno być interpretowane jako przeniesienie prawa, powstanie roszczenia lub udzielenie licencji, ani jako zobowiązanie do dokonania takich czynności prawnych. Sprzedawca nie jest zobowiązany do ujawniania Informacji Poufnych w związku z zawarciem Umowy. Sprzedawca przekazuje Informacje Poufne bez udzielania gwarancji lub zapewnień co do ich kompletności, prawidłowości lub aktualności.

7.6.  W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Kupujący zobowiązuje się:

7.6.1.  nie wykorzystywać Informacji Poufnych dla celu innego niż należyte wykonanie obowiązków Kupującego lub realizacja jego uprawnień wynikających z Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa („Cel”);

7.6.2.  nie udostępniać (pośrednio lub bezpośrednio) Informacji Poufnych osobom trzecim, za wyjątkiem:

7.6.2.1.  doradców prawnych i księgowych Kupującego, oraz

7.6.2.2.  pracowników oraz współpracowników Kupującego jedynie w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji Celu, po uprzednim poinformowaniu osób wymienionych w powyżej o obowiązku i warunkach zachowania poufności Informacji Poufnych wynikających z Umowy;

7.6.3.  wykorzystywać Informacje z uwzględnieniem przysługujących Sprzedawcy praw własności, praw własności intelektualnej (praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej), których przedmiotem są Informacje Poufne;

7.6.4.  nie wykorzystywać (utrwalać, zwielokrotniać, opracowywać), na rzecz własną lub osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, w ramach czynności prawnych lub w inny sposób, Informacji Poufnych, ich części lub sposobu zabezpieczenia, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Celu;

7.6.5.  przechowywać Informacje Poufne w sposób zgodny z zobowiązaniami wynikającymi z Umowy i przepisów prawa, a także z zachowaniem należytej zawodowej staranności.

7.7.  Kupujący jest uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadku, gdy uzyska na to wyraźna pisemną zgodę Sprzedawcy – w zakresie opisanym w takiej zgodzie, jak również gdy Sprzedawca zostanie do tego zobowiązany przez właściwy organ władzy publicznej na podstawie przepisów prawa – w tym przypadku Kupujący:

7.7.1.  przed ujawnieniem Informacji Poufnych – poinformuje niezwłocznie Sprzedawcę o zgłoszonym żądaniu władzy publicznej, chyba że z treści lub okoliczności żądania wynika zakaz takiego informowania;

7.7.2.  o ile będzie taka możliwość – wykorzysta przewidziany w przepisach tryb odwoławczy od decyzji nakazującej ujawnienie Informacji Poufnej;

7.7.3.  jeśli podjęte w myśl pkt 7.7.2 działania nie przyniosą efektu – ujawni Informacje Poufne jedynie w niezbędnym zakresie, w miarę możliwości uzgodnionym z Sprzedawcą.

7.8.  Po zakończeniu współpracy, wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, a także na każde żądanie Sprzedawcy, Kupujący niezwłocznie zwróci nośnik, na którym Informacja Poufna została utrwalona za jednoczesnym zniszczeniem wszelkich posiadanych przez nią lub podmioty, którym zgodnie z niniejszą Umową je udostępnił, kopii całości lub części Informacji Poufnych. Kupujący, na żądanie Sprzedawcy, złoży pisemne oświadczenie, iż wykonał obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7.9.  Zobowiązanie objęte niniejszym punktem umowy pozostaje w mocy również w razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, przez okres 3 lat od daty zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1.  Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, w tym z tytułu realizacji Umowy, w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem szkód pośrednich oraz utraconych korzyści (lucrum cessans), przy czym nie może przekraczać ceny sprzedaży Towaru lub kwoty 100 000 (słownie: stu tysięcy) złotych - decydująca jest wartość niższa.

8.2.  Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za prawidłową współpracę Towarów z innymi urządzeniami lub programami dostępnymi na rynku, chyba że Kupujący wyraźnie zastrzegł konieczność zagwarantowania takiej współpracy w Zamówieniu, a Sprzedawca to Zamówienie przyjął.

8.3.  Sprzedawca przy wykonaniu Umowy związany jest warunkami Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa określenia tych warunków przez Kupującego w sposób nieprawidłowy, niekompletny, niejasny lub nieprecyzyjny. W szczególności, jeśli Kupujący zamawia tylko niektóre Towary spośród kilku stanowiących funkcjonalną całość lub jeśli do zapewnienia prawidłowej pracy zamówionych Towarów lub do wykorzystania jego funkcji w pełnym zakresie konieczne jest: (i) posłużenie się innymi urządzeniami (głównymi lub peryferyjnymi), oprogramowaniem lub (ii) wykonanie dodatkowych prac, które w Zamówieniu pominięto, a Sprzedawca poinformował o tym Kupującego, Umowę uważa się za wykonaną należycie.

8.4.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej przez strony Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest skutkiem Siły Wyższej.

9. Ochrona danych osobowych

9.1.  Sprzedawca jest administratorem (dalej w niniejszym punkcie Administrator) w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych Kupujący, osób wskazanych w Umowie jako osoby reprezentujące Kupującego, osób do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy oraz innych osób występujących po stronie Kupującego w związku przedmiotem świadczonych usług lub wykonywanych dostaw, których dane osobowe Kupujący przekazał Administratorowi.

9.2.  Kupujący zobowiązuje się zrealizować w imieniu Administratora obowiązek informacyjny wobec osób występujących po stronie Kupujący, których dane osobowe przekazał Administratorowi w związku z zawarciem Umowy, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych Administratorowi, chyba że osoby te dysponują już ww. informacjami, a Kupujący tę okoliczność jest w stanie wykazać. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do OWS.

9.3.  W przypadku, gdyby okazało się, iż do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie przez Stronę danych osobowych innych niż dane osobowe, co do których druga Strona pełni rolę administratora, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz zasady odpowiedzialności Stron za przetwarzanie danych.

 

10. Prawo i sąd właściwy

10.1.  Prawo polskie, z wyjątkiem jego reguł lub zasad prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, rozstrzyga wszystkie sprawy związane z transakcjami zawartymi na podstawie niniejszych OWS oraz umów, które do OWS się odwołują.

10.2.  W przypadku sporu dotyczącego Umowy, Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Sprzedawcy, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

11. Kontrola obrotu

11.1.  Wraz z dokonaniem zakupu Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Towar może zawierać technologię i oprogramowanie podlegające ustawom i przepisom wykonawczym o kontroli obrotu obowiązującym w USA, Unii Europejskiej lub/oraz w kraju, do którego ma być dostarczony lub gdzie ma być używany bądź innym regulacjom międzynarodowym ograniczającym obrót Towarem na rynku międzynarodowym. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym wszelkiego rodzajów embarg i innych ograniczeń dotyczących kraju przeznaczenia Towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Towar nie może być zbywany, sprzedawany, wynajmowany lub dzierżawiony na rzecz końcowego odbiorcy lub kraju podlegającemu ograniczeniom eksportowym, bądź odbiorcy zaangażowanemu w produkcję broni nuklearnej lub zbrodnie ludobójstwa, bez uprzedniej zgody rządu USA lub odpowiednich władz Unii Europejskiej lub innych odpowiednich organów międzynarodowych. Kupujący jest świadomy, iż ograniczenia, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie są identyczne w odniesieniu do poszczególnych Towarów lub odbiorców końcowych oraz podlegają zmianom. W szczególności regulacje obowiązujące w USA oraz Unii Europejskiej mogą się od siebie różnić i być zmieniane niezależnie od siebie. W związku z powyższym, Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa USA oraz Unii Europejskiej oraz innych norm prawa międzynarodowego w powyższym zakresie. W przypadku naruszenia przez Kupującego regulacji, o których mowa w niniejszym ustępie lub zaistnienia okoliczności czyniących takie naruszenie prawdopodobnym Sprzedawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem środków zmierzających do zapobieżenia występowania takich naruszeń. Ponadto Kupujący zwolni Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności mogącej wyniknąć z naruszenia przez Kupującego przepisów i norm, o których mowa w niniejszym ustępie.

 

12. Postanowienia końcowe

12.1.  Producent Towaru może nakładać za Użytkowników Końcowych dodatkowe warunki i wymogi związane z użytkowaniem Towaru. Treść tych warunków dostępna jest na stronie internetowej Sprzedawcy: https://vectortechsolutions.com/warunki-producentow. Użytkownik Końcowy zobowiązany jest do zapoznania się z tymi informacjami.

12.2.  Kupujący wyraża zgodę na powoływanie się przez Sprzedawcę w referencjach, w tym na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w jego materiałach marketingowych, na fakt oraz zakres współpracy Stron objęty niniejszą Umową. W tym celu Kupujący zezwala Sprzedawcy na używanie jego nazwy oraz udziela Sprzedawcy nieograniczonej terytorialnie, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie znaku towarowego lub logotypu Kupujący, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa autorskiego w jego brzmieniu z dnia zawarcia Umowy. Kupujący wyraża również zgodę na przekazanie w ramach referencji danych kontaktowych osoby, która odpowiadała za realizację Umowy po Stronie Kupującego, celem umożliwienia weryfikacji referencji przez potencjalnego kontrahenta Sprzedawcy.

12.3.  W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień pozostałe postanowienia OWS oraz realizowane na ich podstawie Zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony indywidualnie uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne.

12.4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWS. Zmiana OWS zostanie opublikowana na stronie internetowej Sprzedawcy i wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty jej opublikowania, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej w komunikacie o zmianie.

12.5.  Sprzedawca przyjmuje na siebie wyłącznie zobowiązania wprost wyrażone w niniejszych OWS.

12.6.  Jakiekolwiek zrzeczenie się uprawnienia, zmiana postanowień umownych, zobowiązań lub jakichkolwiek uprawnień umownych wymagają formy przynajmniej takiej jaką Strony użyły dla zawarcia Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem uprawnienia Sprzedawcy przewidzianego w pkt 3 OWS.

12.7.  Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 22 kwietnia 2024 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKI SPRZEDAŻY VECTOR TECH SOLUTIONS DLA ODBIORCÓW KRAJOWYCH
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ VECTOR TECH SOLUTIONS SP Z O.O.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.VECTOR TECH SOLUTIONS sp. z o.o. jest administratorem (dalej Administrator) w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016, dalej RODO) danych osobowych Kupującego, osób wskazanych w Umowie jako osoby reprezentujące Kupującego, osób do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy oraz innych osób występujących po stronie Kupującego w związku przedmiotem świadczonych usług lub wykonywanych dostaw, których dane osobowe Kupujący przekazał Administratorowi. Z Administratorem można skontaktować się z użyciem następujących danych: VECTOR TECH SOLUTIONS sp. z o.o. ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia, e-mail: gdpr@vector.net

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

2.1.  prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2.2.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2.3.  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak prowadzenie korespondencji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, możliwość ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy lub z związanymi z jej wykonywaniem; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH. Administrator pozyskuje dane osobowe od Kupującego, a w przypadku osób reprezentujących Kupującego, osób do kontaktu, osób odpowiedzialnych za realizację praw i obowiązków wynikających z Umowy lub osób występujących po stronie Kupującego w związku ze sprawą będącą przedmiotem świadczonych usług – od Kupującego lub bezpośrednio od tych osób. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupującego i wskazanych wyżej osób: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji), numer NIP i REGON (w przypadku, gdy Kupujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), informacje o wykonywanych przez te osoby czynnościach w związku z zawartą Umową i sprawą będącą przedmiotem świadczonych usług.

4.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora oraz dostęp do nich mogą mieć podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z bieżącą działalnością, tj. usługi z zakresu obsługi biurowej, administracyjnej, księgowej, podatkowej, prawnej, informatycznej, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, płatnicze, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów i inne o podobnym charakterze. Dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z realizacją Umowy nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych.

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania Umowy zawartej z Kupującym, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6.  Prawa osoby, której dane dotyczą. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają prawo do:

6.1.  dostępu do treści swoich danych osobowych,
6.2.  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.3.  przenoszenia danych osobowych,
6.4.  wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,
6.5.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.  INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia lub wykonania Umowy lub też brakiem realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron Umowy. Niepodanie danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji) może uniemożliwić daną formę kontaktu.

8.  ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE I PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących osoby w sposób zautomatyzowany ani opierając się na profilowaniu.