Ochrona przed utratą danych

Ochrona wrażliwych danych musi być obecnie ściślejsza, niż kiedykolwiek wcześniej - nie tylko ze względu na działania cyberprzestępców. W wielu przypadkach zagrożeniem dla bezpieczeństwa poufnych treści są bowiem nie ataki z zewnątrz, a... nieświadome błędy popełniane przez samych członków organizacji, którzy mają dostęp do informacji o krytycznym znaczeniu. Ochrona przed utratą danych powinna być zatem kompleksowa, a to możliwe jest dopiero po wdrożeniu Data Loss Prevention.

Maciej Cichy, Solutions Management Director

Maciej Cichy, Solutions Management Director

Informacje przechowywane w bazach organizacji, a także przetwarzane i przesyłane przez nią przy użyciu różnych narzędzi stanowią często dla przestępców łup atrakcyjniejszy i cenniejszy, niż dobra materialne należące do firmy.

Wraz z transformacją cyfrową oraz istną „eksplozją” produkcji danych cyfrowych, pojawiły się nowe zagrożenia bezpieczeństwa dotyczące wrażliwych informacji. Rośnie również skala konsekwencji ekonomicznych, prawnych i wizerunkowych, związanych z naruszeniami ochrony danych. Jakie działania zagrażają bezpieczeństwu organizacji i w jaki sposób chronić dane, zarówno przed zagrożeniami wewnętrznymi, jaki i zewnętrznymi?

Główne rodzaje zagrożeń dla wrażliwych danych

Skuteczna ochrona przed utratą danych wymaga zidentyfikowania wszystkich czynników ryzyka. Zagrożenie dla bezpieczeństwa mogą stanowić nawet z pozoru błahe sytuacje i powszechnie spotykane praktyki.

Pierwszy czynnik ryzyka: zagrożenia wewnętrzne

Zagrożenia wewnętrzne obejmują niewłaściwą obsługę albo niewłaściwe wykorzystanie przez użytkowników końcowych informacji zgromadzonych przez firmę, danych klientów itp. Kontrolę nad poufnością utrudnia m.in.:

 • brak kontroli nad tym, które osoby/działy organizacji mają dostęp do baz i mogą wchodzić w interakcję z nimi,
 • niepotrzebne kopiowanie informacji firmowych lub niejawnych na laptopy, komputery, do aplikacji do udostępniania plików, chmury, poczty e-mail – a więc urządzenia i narzędzia chronione słabiej, niż baza danych,
 • korzystanie z nieautoryzowanych urządzeń pamięci masowej (np. pendrive i inne urządzenia USB),
 • usuwanie poufnych informacji z nieautoryzowanych lub nieznanych powodów.

Drugi czynnik ryzyka: ataki hakerskie i phishingowe

W tym przypadku wyciek danych jest następstwem celowego działania przestępców, którzy próbują albo włamać się do sieci organizacji i wykraść dane, albo też zmusić ofiarę ataku, by sama przekazała dane. Do ataków phishingowych wykorzystywane są różne narzędzia – w tym sfabrykowane strony logowania, e-maile bądź rozmowy telefoniczne. Przestępcy wykorzystują wszelkie luki w systemach zabezpieczeń, a także dążą do pozyskania zaufania ofiary i przekonania jej do ujawnienia np. prawdziwych danych do logowania.

Trzeci czynnik ryzyka: ataki ransomware

Ataki ransomware przeprowadzane są przez złośliwe oprogramowanie, które zaszyfrowuje dane biznesowe zgromadzone przez organizację, a następnie żąda okupu za ich odblokowanie. Jednak nawet jeśli firma zdecydowałaby się na opłacenie okupu – który może sięgnąć znacznych kwot – nie ma gwarancji, że dane uda się odzyskać.

Czwarty czynnik ryzyka: wyciek danych osobowych oraz przedmiotów własności intelektualnej

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców m.in. do wyłudzeń albo stworzenia fałszywej tożsamości. Warto pamiętać, że bez względu na wielkość lub branżę, tak naprawdę każda organizacja jest właścicielem poufnych danych, takich jak akta pracowników, bazy danych klientów, akta finansowe itp. – a to oznacza, że powinna zabezpieczyć je przed kradzieżą (również ze strony pracowników) oraz przypadkowym ujawnieniem.

Również własność intelektualna, w tym biznesplany, tajemnice handlowe, kod oprogramowania, projekty produktów, know-how, należy do najbardziej krytycznych aktywów posiadanych przez organizacje. Wszystkie firmy, od międzynarodowych korporacji, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz niedawno utworzone startupy, powinny być świadome, że należąca do nich własność intelektualna ma dużą wartość dla cyberprzestępców.

W jaki sposób rozwiązanie Data Loss Prevention chroni dane?

Ochrona przed utratą danych powinna przeciwdziałać wszystkim wymienionym ryzykom. Narzędziem, które wspiera wszechstronne zabezpieczenie poufnych informacji, jest Data Loss Prevention. W nowoczesnych wersjach koncentruje się ono nie tylko na zagrożeniach zewnętrznych, ale także na potencjalnych źródłach ryzyka wewnątrz organizacji.

Dzięki oprogramowaniu Data Loss Prevention firmy mogą chronić się przed kradzieżą, utratą, eksfiltracją danych i wprowadzać zmiany w procesie ochrony danych. Dzięki temu poufne lub krytyczne informacje biznesowe nie przedostaną się poza sieć korporacyjną lub do użytkowników bez uprawnień.

 • Narzędzia DLP zapewniają bezpośrednią ochronę dla wrażliwych kategorii danych, a jednocześnie pozwalają organizacji uzyskać pełną kontrolę nad sposobem przetwarzania danych oraz dostępem do nich.
 • Pomagają w określeniu, w jaki sposób i gdzie dane wrażliwe mogą być przesyłane i wykorzystywane, a także ograniczać dostęp do nich tylko upoważnionemu personelowi.
 • Definiują działania, które należy podjąć po wykryciu zagrożenia, takie jak zablokowanie transferu lub zgłoszenie zdarzenia administratorowi bezpieczeństwa.

Technologie DLP pełnią dwie podstawowe funkcje.

 • Identyfikują wrażliwe dane, które wymagają ochrony
 • Zapobiegają utracie takich danych

DLP zapewniają ochronę trzem grupom danych – są to:

 • Dane w użyciu – odnoszą się do danych aktywnych, zwykle danych znajdujących się w pamięci RAM, pamięci podręcznej lub rejestrach procesora.
 • Dane w ruchu – to dane przesyłane przez sieć — wewnętrzną i bezpieczną sieć lub niezabezpieczoną sieć publiczną (internet, sieć telefoniczną itp.).
 • Dane w spoczynku – to dane, które są w stanie nieaktywnym, przechowywane w bazie danych, systemie plików lub infrastrukturze pamięci masowej.

Czego jeszcze możesz oczekiwać od rozwiązania DLP?

Zabezpieczenie danych klientów

Rozwiązanie Data Loss Prevention może chronić różne rodzaje danych poufnych, w tym dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, dane finansowe, takie jak numery kart kredytowych, informacje medyczne lub zdrowotne itp.

Zgodność z przepisami

Ochrona danych osobowych jest złożoną kwestią, którą firmy muszą traktować z większą odpowiedzialnością, niż kiedykolwiek wcześniej, aby uniknąć wysokich kar za naruszenia. Wdrażając oprogramowanie DLP mogą łatwiej spełnić wymagania zgodności z aktualnymi, restrykcyjnymi przepisami prawa.

Ochrona własności intelektualnej

Organizacje powinny wiedzieć, kto ma dostęp do ich IP i jak zapobiegać jego wyciekom lub utracie. Rozwiązania DLP mogą identyfikować i lokalizować IP, a także chronić adres przed bezprawnym ujawnieniem. Pozwalają również firmom definiować własne kategorie danych wrażliwych w oparciu o ich specyficzne potrzeby branżowe. Niektóre narzędzia zapewniają nawet predefiniowane profile dla IP, takie jak kod źródłowy lub pliki multimedialne.

Dlaczego warto powierzyć VECTOR TECH SOLUTIONS wdrożenie DLP?

DLP to podstawowy element strategii cyberbezpieczeństwa firmy – dlatego nie istnieje tu jedno rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich. Główną ideą ochrony przed utratą danych jest dopasowanie narzędzia do faktycznych potrzeb i uwarunkowań danej organizacji. Obejmują one między innymi wielkość i budżet organizacji, rodzaje danych wrażliwych, infrastrukturę sieciową, wymagania techniczne.

Ustalenie, które rozwiązanie jest najlepsze dla Twojej firmy, wymaga starannej, wszechstronnej analizy i badań, aby określić, jakie podejście DLP, metoda wykrywania oraz architektura rozwiązań będzie optymalna.

DLP, które wdrażamy, zapewnia optymalną równowagę między kluczowymi aspektami, takimi jak:

Kompleksowy zasięg

Stosujemy komponenty DLP, które obejmują bramę sieciową, dzięki czemu monitorują cały ruch wychodzący i mogą blokować wycieki w postaci wiadomości e-mail i ruchu internetowego/FTP. Ochroną obejmujemy również dane przechowywane we wszystkich zasobach pamięci masowej firmy oraz wszystkich punktach końcowych, aby zapobiec utracie używanych informacji.

Wszystkie grupy danych

Wdrożenie DLP umożliwia lepszą identyfikację i ochronę cennych informacji biznesowych i aktywów, a także zarządzanie nimi. Rozwiązania do zapobiegania utracie danych mogą chronić zarówno dane będące w ruchu w sieci, jak i dane przechowywane w obszarach pamięci lub na komputerach stacjonarnych, laptopach itp.

Pojedyncza konsola zarządzania

Dzięki pojedynczej kontroli zarządzania zapewniamy spójność w obszarach: konfiguracji oraz konserwacji systemu, tworzenia zasad i zarządzania nimi, raportowania, zarządzania incydentami i ich sortowania, wczesnego wykrywania oraz łagodzenia ryzyka, a także śledzimy korelację zdarzeń. Ograniczamy w ten sposób ryzyko, zapewniamy oszczędne wykorzystanie czasu oraz zasobów.

Zarządzanie incydentami w celu zapewnienia zgodności

Webinar :cybersecurity

Webinar: cybersecurity

Jeśli wystąpi incydent utraty danych, kluczowe znaczenie zyskuje jego właściwa obsługa. Ze względu na ryzyko błędów ludzkich oraz świadomych szkodliwych działań pewien stopień zagrożenia występuje zawsze. W tej sytuacji skala problemu zależy od przewidzianych zawczasu metod postępowania.

Dokładność metody wykrywania

Stosowane przez nas technologie DLP odwołują się nie tylko do tradycyjnego zestawu wzorców identyfikacji wrażliwych danych, ale także do bardziej zaawansowanych metod ich wykrywania. Dopasowywanie wzorców przy użyciu wyrażeń regularnych – mimo że najczęściej spotykane – okazuje się jednocześnie bardzo niedokładne, a to skutkuje długimi kolejkami fałszywie pozytywnych incydentów. Dobre technologie DLP wdrażane przez VECTOR TECH SOLUTIONS działają szerzej, poprawiając tym samym dokładność działania i zmniejszając liczbę fałszywych alarmów.

Skontaktuj się ze specjalistami VECTOR TECH SOLUTIONS i zamów audyt bezpieczeństwa, podczas którego zidentyfikujemy punkty podatne na ataki w Twoim środowisku IT. Określimy również, jakie narzędzia należy wdrożyć, by skutecznie uszczelnić sieć i zabezpieczyć ją przed utratą danych.