Budowa strategii cyberbezpieczeństwa w obliczu Dyrektywy NIS2

Obecnie cyberbezpieczeństwo nie jest już tylko opcją, ale fundamentem, na którym budujemy zaufanie do nowoczesnych technologii. W obliczu rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych, ochrona infrastruktury krytycznej i usług cyfrowych powinna być priorytetem dla współczesnych organizacji. Dyrektywa NIS2 od 16 stycznia 2023 roku zaczęła odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na terenie Unii Europejskiej. Zaostrza ona wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Sięga dalej, głębiej i szerzej, kładąc nacisk na kwestie takie jak: bezpieczeństwo łańcucha dostaw, obowiązki informacyjne, a także wprowadzając bardziej rygorystyczne mechanizmy kontrolno-nadzorcze. Stawia to przed współczesnymi organizacjami wyzwanie w postaci zbudowania skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa.

 

 

Czym jest NIS2?

Dyrektywa NIS2 to zaktualizowana wersja dyrektywy o bezpieczeństwie sieci i systemów informatycznych z 2016 roku. NIS2 jest odpowiedzią Unii Europejskiej na rosnące wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Ponad to, rozszerza zakres sektorów objętych dyrektywą, wprowadzając bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zgłaszania incydentów cybernetycznych.

 

Geneza wdrożenia Dyrektywy NIS2

Dynamicznie rozwijający się świat cyfrowy zaczął stawiać przed nami coraz to nowe zagrożenia. Analizy funkcjonowania poprzedniej dyrektywy NIS ujawniły niejednolite podejście krajów członkowskich do problemu cyberbezpieczeństwa, co skutkowało lukami w ochronie na poziomie Unii Europejskiej. Wdrożenie NIS2 jest kluczowe ze względu na ogromne zmiany w cyfrowym świecie, takie jak:

 • Rosnące znaczenie usług chmurowych
 • Rozwój sieci 5G
 • Powszechne przechodzenie na model pracy zdalnej
 • Lawinowy wzrost liczby cyberzagrożeń

Te zmiany składają się na obraz rzeczywistości, w której skuteczna ochrona przed cyberzagrożeniami staje się niezbędna dla bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak i infrastruktury krytycznej.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia dyrektywy?

 • Korzyści wynikające z wdrożenia dyrektywy NIS2 są wielowymiarowe:
  Ma ona na celu harmonizację przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej, co jest niezbędne do skutecznej ochrony w obliczu zagrożeń nieznających granic.
 • Dyrektywa NIS2 zwiększa odporność na cyberzagrożenia oraz umiejętność reagowania na incydenty i kryzysy cyberbezpieczeństwa. To kluczowe elementy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w cyberprzestrzeni.
 • Dzięki dyrektywie, zarówno obywatele, jak i firmy, mogą czuć się bezpieczniej. A to z kolei przekłada się na wzrost zaufania do cyfrowego rynku UE i konkurencyjności europejskich podmiotów cyfrowych na arenie globalnej.

 

Kto jest objęty dyrektywą?

Dyrektywa NIS2 rozszerza swoje zasięgi, obejmując szerokie grono podmiotów kluczowych dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa, w tym zarówno sektor publiczny, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Z jej regulacjami muszą się zmierzyć nie tylko tradycyjne branże, takie jak energetyka, transport czy ochrona zdrowia, ale również nowoczesne sektory cyfrowe, w tym dostawcy usług internetowych, pocztowych, a także firmy oferujące usługi chmurowe i przetwarzanie danych.

Dyrektywa wprowadza również szczególną kategorię „istotnych podmiotów”, które pełnią kluczową rolę w obszarach życiowo ważnych, gdzie każde zakłócenie działania lub incydent bezpieczeństwa mogłoby wywołać poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa bądź stabilności ekonomicznej. Kryteria podziału na kluczowe i ważne podmioty oparte są o dwa główne parametry: rozmiar organizacji, wyznaczony progiem 50 pracowników i rocznego obrotu przekraczającego 10 milionów euro, oraz specyfikę sektora, podkreślając tym samym kompleksowość i zróżnicowanie obszarów objętych dyrektywą NIS2.

Według wytycznych Dyrektywy NIS2 powstały dwie grupy podmiotów jej podlegających:

1. Podmioty kluczowe, w których skład wchodzą organizacje posiadające więcej, niż 250 pracowników i mają obrót roczny większy niż 50 mln euro. Obejmuje następujące sektory:

 • Energetyka, w tym:
 • Energia elektryczna
 • Centralne ogrzewanie i chłodzenie
 • Ropa
 • Gaz
 • Wodór
 • Bankowość
 • Infrastruktura rynków finansowych
 • Opieka zdrowotna
 • Woda pitna
 • Ścieki
 • Administracja publiczna
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Transport, w tym:
 • Powietrzny
 • Kolejowy
 • Wodny
 • Lądowy
 • Zarządzanie usługami ICT
 • Infrastruktura cyfrowa, w tym:
 • Data Center
 • Usługi łączności elektronicznej
 • Dostawcy usług chmurowych
 • Dostawcy usług DNS

2. Podmioty ważne, w których skład wchodzą organizacje posiadające więcej, niż 50 pracowników i mają obrót roczny większy, niż 10 mln euro. Obejmuje następujące sektory:

 • Produkcja, w tym:
 • Wyroby medyczne
 • Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 • Produkty komputerowe
 • Produkty elektroniczne i optyczne
 • Sprzęt elektryczny
 • Maszyny i wyposażenie
 • Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
 • Inny sprzęt transportowy
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Gospodarowanie odpadami
 • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
 • Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności
 • Badania naukowe
 • Dostawcy cyfrowi, w tym:
 • Wyszukiwarki sieciowe
 • Platformy e-commerce
 • Platformy sieci społecznościowych

Zakres dyrektywy – kto musi się dostosować?

Dyrektywa NIS2 wprowadza również nowe wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i zgłaszania incydentów, które dotyczą znacznie większego spektrum sektorów i podmiotów, niż poprzednia wersja. Wymogi te obejmują zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne, działające w kluczowych sektorach gospodarki i społeczeństwa. Dodatkowo, wprowadzenie pojęcia „istotnych podmiotów” podkreśla, że awaria lub naruszenie bezpieczeństwa u takich podmiotów mogłoby mieć poważne konsekwencje na szerszą skalę. Znaczącym aspektem dyrektywy jest uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz wprowadzenie surowszych kar dla organizacji nieprzestrzegających nowych regulacji.

 

Kiedy NIS2 zacznie obowiązywać?

Dyrektywa NIS2, która weszła w życie 16 stycznia 2023 roku, otworzyła nowy rozdział w regulacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają czas do 17 października 2024 roku na wdrożenie jej przepisów do krajowego porządku prawnego, co może obejmować przyjęcie nowych ustaw lub zmianę istniejących. Warto podkreślić, że dyrektywa stanowi minimalne wymagania harmonizacyjne na poziomie UE, co oznacza, że poszczególne kraje mogą decydować o wprowadzeniu dodatkowych, bardziej rygorystycznych wymogów i zasad. Organizacje działające na terenie UE powinny więc śledzić rozwój lokalnych regulacji oraz jak najszybciej rozpocząć prace nad dostosowaniem się do wymogów NIS2, aby zapewnić płynne przejście i uniknąć potencjalnych sankcji.

 

Jakie zmiany przynosi NIS2 dla organizacji?

Dyrektywa NIS2 wymusza na organizacjach implementację solidnych środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznego zarządzania ryzykiem cybernetycznym. Oznacza to nie tylko konieczność przeglądu i ulepszenia istniejących systemów bezpieczeństwa, lecz również wprowadzenie procedur dotyczących zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Dla wielu firm będzie to oznaczało konieczność zainwestowania w nowe technologie oraz przeszkolenie personelu.

 

Jak Cisco i VECTOR TECH SOLUTIONS wspierają organizacje w spełnieniu Dyrektywy NIS2

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie dostosowania się do wymogów cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać ryzykiem cybernetycznym i spełniać wymogi dyrektywy.

Oferta Cisco

Cisco oferuje szeroki zakres rozwiązań cyberbezpieczeństwa, które mogą pomóc organizacjom w spełnieniu wymogów NIS2. Obejmują one takie produkty jak:

1. Cisco Umbrella: oferuje bezpieczny dostęp do Internetu poprzez filtrowanie ruchu sieciowego i blokowanie złośliwych stron internetowych oraz innych cyberzagrożeń. W ten sposób pomaga w zapewnieniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony sieci i danych zgodnie z NIS2.
2. Cisco SD-WAN: zapewnia bezpieczne i wydajne połączenia między lokalizacjami, umożliwiając optymalizację ruchu i zastosowanie zabezpieczeń, co może pomóc w spełnieniu wymogów NIS2 dotyczących bezpieczeństwa sieciowego.
3. Cisco Duo Security: oferuje rozwiązania do uwierzytelniania wieloetapowego i kontroli dostępu, co wspiera zabezpieczenie dostępu do zasobów sieciowych i spełnianie wymagań NIS2 dotyczących kontroli dostępu i uwierzytelniania.
4. Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do zasobów sieciowych, co jest istotne dla organizacji zgodnie z wymaganiami NIS2 dotyczącymi ochrony danych i zapewnienia dostępu do nich tylko uprawnionym użytkownikom.
5. Cisco Secure Web Gateway: chroni użytkowników przed złośliwymi treściami i atakami internetowymi, co jest istotne dla spełnienia wymogów NIS2 dotyczących ochrony informacji i zapewnienia bezpiecznego dostępu do zasobów online.
6. Cisco Secure Firewall: zapewnia zaawansowaną ochronę przed atakami na sieć, w tym filtrowanie ruchu, inspekcję SSL oraz zabezpieczenia na poziomie aplikacji, co może pomóc w spełnieniu wymagań NIS2 dotyczących zabezpieczenia infrastruktury sieciowej.
7. Cisco Secure Incident Response Solution: platforma zapewniająca zaawansowane narzędzia i procesy umożliwiające szybką wykrywalność, analizę i reakcję na incydenty bezpieczeństwa. Integruje ona automatyzację działań oraz zbiera dane z różnych źródeł, umożliwiając zidentyfikowanie, śledzenie i neutralizację zagrożeń w środowisku sieciowym. Dzięki temu organizacje mogą skutecznie zarządzać incydentami, minimalizując wpływ ataków i zwiększając odporność na cyberzagrożenia.

Rozwiązania Cisco zapewniają kompleksową ochronę i zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych, co jest zgodne z założeniami NIS2 dotyczącymi zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieciowego i ochrony informacji. Poprzez ich zastosowanie, organizacje mogą skutecznie spełniać wymagania NIS2 i zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów informatycznych.

Wsparcie VECTOR TECH SOLUTIONS

Jako Premier Partner Cisco wspieramy naszych klientów w implementacji zaawansowanych rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa. Nasza oferta obejmuje produkty oparte na architekturze SASE. Ponadto, jesteśmy odpowiedzialni za proces ich wdrożenia oraz dalsze utrzymanie.

Stawiamy przede wszystkim na kompleksowe wsparcie dla organizacji dążących do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2. Umożliwia im to nie tylko zwiększenie swojej cyberodporności, lecz także zapewnienie zgodności z przepisami, co w dzisiejszych czasach jest niezbędne dla bezpiecznego i stabilnego rozwoju biznesu.

Nasze rozwiązania, oparte na najnowszych technologiach i sprawdzonych praktykach, pomagają organizacjom budować zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych, poprzez demonstrację zaangażowania w cyberbezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Twoją organizację w każdym etapie tego procesu.

 

Inni przeczytali także: